دو فصلنامه فصلنامه روایت شناسی (JLC) - اخبار و اعلانات