نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرمان­شهر زنان هویت مُدَلی زنان، از آرمان‌شهر تا حرم‌سرا [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 23-48]
 • آفرینش کیفیت بازتاب اسطوره‌ها در رمان شطرنج با ماشین قیامت [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 115-145]

ا

 • ابژه تحلیل کارکردهای گفتمانی ابژه در روایت خانه روشنان گلشیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 201-223]
 • ابومسلم‌نامه تحلیل روایی عیاران و ارایه الگوی معنایی آن براساس ابومسلم نامه [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • ابومعزی بازخوانی وجه و لحن روایی داستان «ابومعزّی»، اثر نجیب کیلانی از منظر ساختارگرایانه ژرار ژنت [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • اتیک تحلیل روایی عیاران و ارایه الگوی معنایی آن براساس ابومسلم نامه [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • اخلاق تجویزی فراروایت‌های اخلاقی و داستان‌های عامیانة ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • اخلاق توصیفی فراروایت‌های اخلاقی و داستان‌های عامیانة ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • ادراکی- حسی از نظام جسمانه ای تا تعامل تطبیقی؛ نشانه شناسی تجربه در "یک عاشقانۀ آرام " نادر ابراهیمی [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • اراقیت هویت مُدَلی زنان، از آرمان‌شهر تا حرم‌سرا [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 23-48]
 • ارزش سیر زایش معنا در ساختار چندمتنی «گلستان» [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 27-51]
 • استعلا تحلیل نشانه –معناشناختی استعلای مکان در داستانِ کوتاه بزرگ بانوی روحِ من :خوانش پدیداری روایت [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • اسطوره بازگشت اسطوره در دو رمان قرن 20 فرانسه: مطالعۀ مقابله‌ای بیش-متنیت و پیش-متنیت در آثار میشل تورنیه و آلن رب گری‌یه [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • اسطوره گسست به‌مثابۀ سقوط از تشخیص در بوف کور اثر صادق هدایت [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 251-281]
 • اسکندر هویت مُدَلی زنان، از آرمان‌شهر تا حرم‌سرا [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 23-48]
 • اشاره انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره» [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-66]
 • اشتراوس بازخوانی برون‌همسری در حماسه‌های ملّی ایران از دو منظر نظریۀ تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی- اشتراوس و ناخودآگاه جمعی یونگ [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]
 • اصغر فرهادی تحلیل زمان روایی در دو فیلم درباره الی و گذشته از دیدگاه ژرار ژنت [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • اقتباس تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: فیلم خاک و داستان اوسنه باباسبحان [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • اکبر رادی خوانش روایت‌شناسانۀ فضا در منتخبی از آثار نمایشی اکبر رادی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 115-137]
 • اگزیستانسیالیسم نقد اسطوره‌شناختی «مرد مصلوب» و «مرگ ناصری» از احمد شاملو [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 147-180]
 • انتقال اشاره انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره» [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-66]
 • انسانشناسی ساختارگرا بازخوانی برون‌همسری در حماسه‌های ملّی ایران از دو منظر نظریۀ تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی- اشتراوس و ناخودآگاه جمعی یونگ [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]
 • انفصال و اتصال گفتمانی پژوهشی در باب زمینه‌های نظری انفصال و اتّصال گفتمانی [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • اوسنة باباسبحان تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: فیلم خاک و داستان اوسنه باباسبحان [دوره 1، شماره 1، 1396]

ب

 • بازسازی جایگاه روایت‌پردازی و صحنه‌پردازی در موزه‌داری و تظاهرات زبانی چیز‌ها [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 101-121]
 • بازی مقید هم‌پایگی و پیامدهای آن در شعر "تنها صداست که می‌ماند" [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • براهنی مستندنمایی و تعلیق مرز واقعیت و داستان در روایت‌های پسامدرن (با تکیه بر رمان آزاده خانم و نویسنده‌اش) [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • برنامۀ روایی هویت مُدَلی زنان، از آرمان‌شهر تا حرم‌سرا [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 23-48]
 • برونهمسری بازخوانی برون‌همسری در حماسه‌های ملّی ایران از دو منظر نظریۀ تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی- اشتراوس و ناخودآگاه جمعی یونگ [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]
 • بُعد احساسی گفتمان خساست به مثابه‌ی "طریقِ هستی"؛ تحلیل نشانه-معناشناختی خساست در حاجی‌آقا اثر صادق هدایت [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]
 • بلقیس سلیمانی بررسی ساختار رمان «به هادس خوش آمدید» براساس نظریه ژپ لینت ولت و گرماس [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • بیناجسمی بررسی روابط بیناجسمی در مجموعه‌نمایش‌های مُد از توم براون [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 123-145]
 • بینامتنیت بازگشت اسطوره در دو رمان قرن 20 فرانسه: مطالعۀ مقابله‌ای بیش-متنیت و پیش-متنیت در آثار میشل تورنیه و آلن رب گری‌یه [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • به کی سلام کنم کاربست نظریۀ زمان روایت ژرار ژنت در مجموعه داستان‌های لحظۀ صدق و به کی سلام کنم؟ [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 181-212]
 • به هادس خوش آمدید بررسی ساختار رمان «به هادس خوش آمدید» براساس نظریه ژپ لینت ولت و گرماس [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • بوف کور گسست به‌مثابۀ سقوط از تشخیص در بوف کور اثر صادق هدایت [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 251-281]

پ

 • پدیدارشناسی تحلیل نشانه –معناشناختی استعلای مکان در داستانِ کوتاه بزرگ بانوی روحِ من :خوانش پدیداری روایت [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • پرسش ضمنی هم‌پایگی و پیامدهای آن در شعر "تنها صداست که می‌ماند" [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • پیرنگ نقش مؤلفه ی برساختی شخصیت در شکل گیری روایت های مدرن [دوره 1، شماره 2، 1396]

ت

 • تاریخ نشانه‌‌ ـ ‌معناشناسی زبان اسطوره‌ای در رمان سنگ و سایه نوشتة محمدرضا صفدری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 185-199]
 • تاریخ بلعمی روایت و تاریخ؛ سنجش شیوه‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ بیهقی، تاریخ طبری و تاریخ بلعمی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 79-113]
 • تاریخ طبری روایت و تاریخ؛ سنجش شیوه‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ بیهقی، تاریخ طبری و تاریخ بلعمی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 79-113]
 • تاریخ­نگاری روایت و تاریخ؛ سنجش شیوه‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ بیهقی، تاریخ طبری و تاریخ بلعمی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 79-113]
 • تبیین توهم و ذهنیت ظرفیت‌شناسی نقد فرهنگی روایت [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 71-99]
 • تجربۀ زیسته از نظام جسمانه ای تا تعامل تطبیقی؛ نشانه شناسی تجربه در "یک عاشقانۀ آرام " نادر ابراهیمی [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • تحلیل روایی تحلیل روایی قصة سیندرلا اثر شارل پرو بر اساس نظام گفتمانی ابرشمایلی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 53-78]
 • ترجمه روایت علی‌اصغر حکمت از نمایشنامه های ویلیام شکسپیر: حرکت از نمایش بریتانیایی به نقالی ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 139-163]
 • تشخیص گسست به‌مثابۀ سقوط از تشخیص در بوف کور اثر صادق هدایت [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 251-281]
 • تطبیق از نظام جسمانه ای تا تعامل تطبیقی؛ نشانه شناسی تجربه در "یک عاشقانۀ آرام " نادر ابراهیمی [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • تفسیر نظام خوانش و تفسیر حکایت در منطق‌الطیر [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 225-249]
 • تورنیه بازگشت اسطوره در دو رمان قرن 20 فرانسه: مطالعۀ مقابله‌ای بیش-متنیت و پیش-متنیت در آثار میشل تورنیه و آلن رب گری‌یه [دوره 1، شماره 2، 1396]

ج

 • جای خالی سلوچ کاربرد روایت شناسی «نظریة زمان در روایت» ژرار ژنت دررمان جای خالی سلوچ [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • جریان سیال ذهن تطبیق تئوری نسبیت با عناصر روایی زمانی ـ مکانی رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-21]

چ

 • چیستا یثربی انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره» [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-66]

ح

 • حاجی آقا خساست به مثابه‌ی "طریقِ هستی"؛ تحلیل نشانه-معناشناختی خساست در حاجی‌آقا اثر صادق هدایت [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]
 • حماسه های ملّی بازخوانی برون‌همسری در حماسه‌های ملّی ایران از دو منظر نظریۀ تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی- اشتراوس و ناخودآگاه جمعی یونگ [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]

خ

 • خساست خساست به مثابه‌ی "طریقِ هستی"؛ تحلیل نشانه-معناشناختی خساست در حاجی‌آقا اثر صادق هدایت [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]
 • خط داستانی نظام خوانش و تفسیر حکایت در منطق‌الطیر [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 225-249]
 • خط سیر داستانی جایگاه روایت‌پردازی و صحنه‌پردازی در موزه‌داری و تظاهرات زبانی چیز‌ها [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 101-121]
 • خلسه گسست به‌مثابۀ سقوط از تشخیص در بوف کور اثر صادق هدایت [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 251-281]
 • خود و دیگری مؤلفه‌های گفتمانی، نشانه ـ معنایی و متنی دخیل در شکل‌گیری هویت روایی ادبی (مطالعة موردی داستان‌های کوتاه گلی ترقی) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 147-183]

د

 • داستان‌ عامیانه فراروایت‌های اخلاقی و داستان‌های عامیانة ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • درباره الی تحلیل زمان روایی در دو فیلم درباره الی و گذشته از دیدگاه ژرار ژنت [دوره 1، شماره 2، 1396]

ر

 • راوی‌شناسی عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • راوی نامعتبر عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • رب گری‌یه بازگشت اسطوره در دو رمان قرن 20 فرانسه: مطالعۀ مقابله‌ای بیش-متنیت و پیش-متنیت در آثار میشل تورنیه و آلن رب گری‌یه [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • رمان آزاده خانم مستندنمایی و تعلیق مرز واقعیت و داستان در روایت‌های پسامدرن (با تکیه بر رمان آزاده خانم و نویسنده‌اش) [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • روایت عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • روایت تحلیل نشانه –معناشناختی استعلای مکان در داستانِ کوتاه بزرگ بانوی روحِ من :خوانش پدیداری روایت [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • روایت تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: فیلم خاک و داستان اوسنه باباسبحان [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • روایت بررسی ساختار رمان «به هادس خوش آمدید» براساس نظریه ژپ لینت ولت و گرماس [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • روایت سیر زایش معنا در ساختار چندمتنی «گلستان» [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 27-51]
 • روایت روایت و تاریخ؛ سنجش شیوه‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ بیهقی، تاریخ طبری و تاریخ بلعمی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 79-113]
 • روایت تحلیل کارکردهای گفتمانی ابژه در روایت خانه روشنان گلشیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 201-223]
 • روایت گسست به‌مثابۀ سقوط از تشخیص در بوف کور اثر صادق هدایت [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 251-281]
 • روایت پسامدرن مستندنمایی و تعلیق مرز واقعیت و داستان در روایت‌های پسامدرن (با تکیه بر رمان آزاده خانم و نویسنده‌اش) [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • روایت پست­مدرن تَراواقع‌گرایی: شیوه‌ای در روایت داستان (جهان، ملعبۀ بشر: خوانش رمان گهوارۀ گربه اثر کرت وانه‌گت از منظر تَراواقع‌گرایی) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-69]
 • روایت زمان کاربرد روایت شناسی «نظریة زمان در روایت» ژرار ژنت دررمان جای خالی سلوچ [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • روایت شناسی بازخوانی وجه و لحن روایی داستان «ابومعزّی»، اثر نجیب کیلانی از منظر ساختارگرایانه ژرار ژنت [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • روایت‌شناسی پژوهشی در باب زمینه‌های نظری انفصال و اتّصال گفتمانی [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • روایت‌شناسی کاربرد روایت شناسی «نظریة زمان در روایت» ژرار ژنت دررمان جای خالی سلوچ [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • روایت‌شناسی خوانش روایت‌شناسانۀ فضا در منتخبی از آثار نمایشی اکبر رادی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 115-137]
 • روایت‌شناسی ساختارگرا تحلیل زمان روایی در دو فیلم درباره الی و گذشته از دیدگاه ژرار ژنت [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • روایت مدرن و پیشامدرن نقش مؤلفه ی برساختی شخصیت در شکل گیری روایت های مدرن [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • روایت‌ موزه­ای جایگاه روایت‌پردازی و صحنه‌پردازی در موزه‌داری و تظاهرات زبانی چیز‌ها [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 101-121]
 • رودی راکر تَراواقع‌گرایی: شیوه‌ای در روایت داستان (جهان، ملعبۀ بشر: خوانش رمان گهوارۀ گربه اثر کرت وانه‌گت از منظر تَراواقع‌گرایی) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-69]
 • روزگار سپری‌شدۀ مردم سالخورده نقش زبان روایی در رئالیسم جادویی روزگار سپری‌شدۀ مردم سالخورده [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 283-313]

ز

 • زبان ‌روایی نقش زبان روایی در رئالیسم جادویی روزگار سپری‌شدۀ مردم سالخورده [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 283-313]
 • زبان‌شناسی تعاملی پژوهشی در باب زمینه‌های نظری انفصال و اتّصال گفتمانی [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • زمان‏بندی تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: فیلم خاک و داستان اوسنه باباسبحان [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • زمان روایی کاربست نظریۀ زمان روایت ژرار ژنت در مجموعه داستان‌های لحظۀ صدق و به کی سلام کنم؟ [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 181-212]

ژ

 • ژپ لینت ولت بررسی ساختار رمان «به هادس خوش آمدید» براساس نظریه ژپ لینت ولت و گرماس [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • ژرار ژنت بازخوانی وجه و لحن روایی داستان «ابومعزّی»، اثر نجیب کیلانی از منظر ساختارگرایانه ژرار ژنت [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • ژرار ژنت بازگشت اسطوره در دو رمان قرن 20 فرانسه: مطالعۀ مقابله‌ای بیش-متنیت و پیش-متنیت در آثار میشل تورنیه و آلن رب گری‌یه [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • ژرار ژنت تحلیل زمان روایی در دو فیلم درباره الی و گذشته از دیدگاه ژرار ژنت [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • ژرار ژنت کاربرد روایت شناسی «نظریة زمان در روایت» ژرار ژنت دررمان جای خالی سلوچ [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • ژرار ژنت کاربست نظریۀ زمان روایت ژرار ژنت در مجموعه داستان‌های لحظۀ صدق و به کی سلام کنم؟ [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 181-212]

س

 • سرعت روایت الگوهایی برای بررسی سرعت روایت [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 21-40]
 • سطح خرد سیر زایش معنا در ساختار چندمتنی «گلستان» [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 27-51]
 • سطح کلان سیر زایش معنا در ساختار چندمتنی «گلستان» [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 27-51]
 • سیمین دانشور کاربست نظریۀ زمان روایت ژرار ژنت در مجموعه داستان‌های لحظۀ صدق و به کی سلام کنم؟ [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 181-212]
 • سنگ و سایه نشانه‌‌ ـ ‌معناشناسی زبان اسطوره‌ای در رمان سنگ و سایه نوشتة محمدرضا صفدری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 185-199]
 • سوژه تحلیل کارکردهای گفتمانی ابژه در روایت خانه روشنان گلشیری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 201-223]

ش

 • شارل پرو تحلیل روایی قصة سیندرلا اثر شارل پرو بر اساس نظام گفتمانی ابرشمایلی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 53-78]
 • شخصیت پردازی نقش مؤلفه ی برساختی شخصیت در شکل گیری روایت های مدرن [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • شطرنج با ماشین قیامت کیفیت بازتاب اسطوره‌ها در رمان شطرنج با ماشین قیامت [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 115-145]
 • شکسپیر روایت علی‌اصغر حکمت از نمایشنامه های ویلیام شکسپیر: حرکت از نمایش بریتانیایی به نقالی ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 139-163]

ص

 • صادق هدایت خساست به مثابه‌ی "طریقِ هستی"؛ تحلیل نشانه-معناشناختی خساست در حاجی‌آقا اثر صادق هدایت [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]

ط

 • طبیعت نشانه‌‌ ـ ‌معناشناسی زبان اسطوره‌ای در رمان سنگ و سایه نوشتة محمدرضا صفدری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 185-199]

ع

 • عیاران تحلیل روایی عیاران و ارایه الگوی معنایی آن براساس ابومسلم نامه [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • عاملیت و مقوله‌بندی مؤلفه‌های گفتمانی، نشانه ـ معنایی و متنی دخیل در شکل‌گیری هویت روایی ادبی (مطالعة موردی داستان‌های کوتاه گلی ترقی) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 147-183]
 • عدم قطعیت تطبیق تئوری نسبیت با عناصر روایی زمانی ـ مکانی رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-21]
 • علی اصغر حکمت روایت علی‌اصغر حکمت از نمایشنامه های ویلیام شکسپیر: حرکت از نمایش بریتانیایی به نقالی ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 139-163]
 • علمی ـ تخیلی تَراواقع‌گرایی: شیوه‌ای در روایت داستان (جهان، ملعبۀ بشر: خوانش رمان گهوارۀ گربه اثر کرت وانه‌گت از منظر تَراواقع‌گرایی) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-69]

ف

 • فاصلة روایی عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • فانتزی تَراواقع‌گرایی: شیوه‌ای در روایت داستان (جهان، ملعبۀ بشر: خوانش رمان گهوارۀ گربه اثر کرت وانه‌گت از منظر تَراواقع‌گرایی) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-69]
 • فراروایت‌های اخلاقی فراروایت‌های اخلاقی و داستان‌های عامیانة ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • فروغ فرخزاد هم‌پایگی و پیامدهای آن در شعر "تنها صداست که می‌ماند" [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • فضا خوانش روایت‌شناسانۀ فضا در منتخبی از آثار نمایشی اکبر رادی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 115-137]
 • فضای پرفورمتیو جایگاه روایت‌پردازی و صحنه‌پردازی در موزه‌داری و تظاهرات زبانی چیز‌ها [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 101-121]
 • فضای روایی خوانش روایت‌شناسانۀ فضا در منتخبی از آثار نمایشی اکبر رادی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 115-137]
 • فضا ـ زمان تطبیق تئوری نسبیت با عناصر روایی زمانی ـ مکانی رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 1-21]
 • فضای نمایشی خوانش روایت‌شناسانۀ فضا در منتخبی از آثار نمایشی اکبر رادی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 115-137]
 • فیلم «خاک» تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: فیلم خاک و داستان اوسنه باباسبحان [دوره 1، شماره 1، 1396]

ق

 • قوانین متن نظام خوانش و تفسیر حکایت در منطق‌الطیر [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 225-249]

ک

 • کرت وانه­گت تَراواقع‌گرایی: شیوه‌ای در روایت داستان (جهان، ملعبۀ بشر: خوانش رمان گهوارۀ گربه اثر کرت وانه‌گت از منظر تَراواقع‌گرایی) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 49-69]
 • کلیدواژه‌ها: زمان الگوهایی برای بررسی سرعت روایت [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 21-40]
 • کنش روایی مؤلفه‌های گفتمانی، نشانه ـ معنایی و متنی دخیل در شکل‌گیری هویت روایی ادبی (مطالعة موردی داستان‌های کوتاه گلی ترقی) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 147-183]
 • کنشگر نظام خوانش و تفسیر حکایت در منطق‌الطیر [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 225-249]
 • کهن‌الگو کیفیت بازتاب اسطوره‌ها در رمان شطرنج با ماشین قیامت [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 115-145]
 • کهن‌الگو نشانه‌‌ ـ ‌معناشناسی زبان اسطوره‌ای در رمان سنگ و سایه نوشتة محمدرضا صفدری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 185-199]

گ

 • گذشته تحلیل زمان روایی در دو فیلم درباره الی و گذشته از دیدگاه ژرار ژنت [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • گرماس بررسی ساختار رمان «به هادس خوش آمدید» براساس نظریه ژپ لینت ولت و گرماس [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • گسست گسست به‌مثابۀ سقوط از تشخیص در بوف کور اثر صادق هدایت [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 251-281]
 • گفتمان سیر زایش معنا در ساختار چندمتنی «گلستان» [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 27-51]
 • گلی ترقی تحلیل نشانه –معناشناختی استعلای مکان در داستانِ کوتاه بزرگ بانوی روحِ من :خوانش پدیداری روایت [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • گلی ترقی مؤلفه‌های گفتمانی، نشانه ـ معنایی و متنی دخیل در شکل‌گیری هویت روایی ادبی (مطالعة موردی داستان‌های کوتاه گلی ترقی) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 147-183]

ل

 • لحظة صدق کاربست نظریۀ زمان روایت ژرار ژنت در مجموعه داستان‌های لحظۀ صدق و به کی سلام کنم؟ [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 181-212]
 • لیلی و مجنون الگوهایی برای بررسی سرعت روایت [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 21-40]
 • لینت ولت عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • لیوتار فراروایت‌های اخلاقی و داستان‌های عامیانة ایرانی [دوره 1، شماره 1، 1396]

م

 • محمدرضا صفدری نشانه‌‌ ـ ‌معناشناسی زبان اسطوره‌ای در رمان سنگ و سایه نوشتة محمدرضا صفدری [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 185-199]
 • محمود دولت‌آبادی کاربرد روایت شناسی «نظریة زمان در روایت» ژرار ژنت دررمان جای خالی سلوچ [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • مستندنمایی مستندنمایی و تعلیق مرز واقعیت و داستان در روایت‌های پسامدرن (با تکیه بر رمان آزاده خانم و نویسنده‌اش) [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • مسیح نقد اسطوره‌شناختی «مرد مصلوب» و «مرگ ناصری» از احمد شاملو [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 147-180]
 • معنا پژوهشی در باب زمینه‌های نظری انفصال و اتّصال گفتمانی [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • مفهوم شکل ظرفیت‌شناسی نقد فرهنگی روایت [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 71-99]
 • مکان تحلیل نشانه –معناشناختی استعلای مکان در داستانِ کوتاه بزرگ بانوی روحِ من :خوانش پدیداری روایت [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • مک‌اینتایر انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره» [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-66]
 • مورخ روایت و تاریخ؛ سنجش شیوه‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ بیهقی، تاریخ طبری و تاریخ بلعمی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 79-113]
 • مؤلفه ی برساختی نقش مؤلفه ی برساختی شخصیت در شکل گیری روایت های مدرن [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • مؤلفه ی محاکاتی نقش مؤلفه ی برساختی شخصیت در شکل گیری روایت های مدرن [دوره 1، شماره 2، 1396]

ن

 • ناخودآگاه جمعی یونگ بازخوانی برون‌همسری در حماسه‌های ملّی ایران از دو منظر نظریۀ تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی- اشتراوس و ناخودآگاه جمعی یونگ [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 67-90]
 • نجیب کیلانی بازخوانی وجه و لحن روایی داستان «ابومعزّی»، اثر نجیب کیلانی از منظر ساختارگرایانه ژرار ژنت [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • نشانه شناسی تجربه از نظام جسمانه ای تا تعامل تطبیقی؛ نشانه شناسی تجربه در "یک عاشقانۀ آرام " نادر ابراهیمی [دوره 1، شماره 2، 1396]
 • نشانه- ‌معناشناسی پژوهشی در باب زمینه‌های نظری انفصال و اتّصال گفتمانی [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • نشانه‌معناشناسی تحلیل روایی عیاران و ارایه الگوی معنایی آن براساس ابومسلم نامه [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • نظامی الگوهایی برای بررسی سرعت روایت [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 21-40]
 • نظام برنامه‌محور تحلیل روایی عیاران و ارایه الگوی معنایی آن براساس ابومسلم نامه [دوره 1، شماره 1، 1396]
 • نظام شوشی ـ عاطفی تحلیل روایی قصة سیندرلا اثر شارل پرو بر اساس نظام گفتمانی ابرشمایلی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 53-78]
 • نظام هایپرآیکونیک تحلیل روایی قصة سیندرلا اثر شارل پرو بر اساس نظام گفتمانی ابرشمایلی [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 53-78]
 • نقالی روایت علی‌اصغر حکمت از نمایشنامه های ویلیام شکسپیر: حرکت از نمایش بریتانیایی به نقالی ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 139-163]
 • نقد اسطوره‌ای کیفیت بازتاب اسطوره‌ها در رمان شطرنج با ماشین قیامت [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 115-145]
 • نقد اسطوره­شناختی نقد اسطوره‌شناختی «مرد مصلوب» و «مرگ ناصری» از احمد شاملو [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 147-180]
 • نقد فرهنگی روایت ظرفیت‌شناسی نقد فرهنگی روایت [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 71-99]
 • نقش فرهنگی نماد ظرفیت‌شناسی نقد فرهنگی روایت [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 71-99]
 • نمایش مُد بررسی روابط بیناجسمی در مجموعه‌نمایش‌های مُد از توم براون [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 123-145]
 • نمایشنامه انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره» [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 41-66]
 • نمایشنامه روایت علی‌اصغر حکمت از نمایشنامه های ویلیام شکسپیر: حرکت از نمایش بریتانیایی به نقالی ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 139-163]
 • نوال سعداوی کاربست نظریۀ زمان روایت ژرار ژنت در مجموعه داستان‌های لحظۀ صدق و به کی سلام کنم؟ [دوره 2، شماره 2، 1397، صفحه 181-212]
 • نوستالژی گسست به‌مثابۀ سقوط از تشخیص در بوف کور اثر صادق هدایت [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 251-281]

و

ه

 • هم‌پایگی هم‌پایگی و پیامدهای آن در شعر "تنها صداست که می‌ماند" [دوره 2، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • هنر اجرا بررسی روابط بیناجسمی در مجموعه‌نمایش‌های مُد از توم براون [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 123-145]
 • هویت مؤلفه‌های گفتمانی، نشانه ـ معنایی و متنی دخیل در شکل‌گیری هویت روایی ادبی (مطالعة موردی داستان‌های کوتاه گلی ترقی) [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 147-183]
 • هویت مدلی هویت مُدَلی زنان، از آرمان‌شهر تا حرم‌سرا [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 23-48]