دو فصلنامه فصلنامه روایت شناسی (JLC) - اصول اخلاقی انتشار مقاله