دو فصلنامه فصلنامه روایت شناسی (JLC) - فرایند پذیرش مقالات