دو فصلنامه فصلنامه روایت شناسی (JLC) - واژه نامه اختصاصی