دو فصلنامه فصلنامه روایت شناسی (JLC) - پرسش‌های متداول