دو فصلنامه فصلنامه روایت شناسی (JLC) - اهداف و چشم انداز