دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-163 
3. انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره»

صفحه 41-66

حسین رضویان؛ سیما خدابخشیان؛ سحر بهرامی خورشید


شماره‌های پیشین نشریه