تحلیل روایی قصة سیندرلا اثر شارل پرو بر اساس نظام گفتمانی ابرشمایلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
روایت «سیندرلا» بارها و بارها در تحقیقات متعدد بررسی شده؛ اما از دیدگاه کارکرد روایی بر اساس تعامل بین نظام‌های گفتمانی هوشمند و حسی ـ ادراکی و عاطفی کمتر بدان پرداخته شده است. این تحقیق با بهره‌گیری از رویکرد نشانه ـ معناشناسی روایی به بررسی تعامل نظام‌های گفتمانی در روایت «سیندرلا» اثر شارل پرو می‌پردازد و نشان می‌دهد فضای ارزشی این روایت بر اساس وضعیتی ساخته می‌شود که نه کاملاً کنشیِ تجویزی و شناخت‌محور است و نه کاملاً حسی ـ ادراکی و تنش‌محور؛ بلکه چالش ارزشی بر مبنای تعامل این نظام‌ها و چرخش بین شناخت و ادراک شکل می‌گیرد و درنهایت به تولید نظام هایپرآیکونیک (ابرشمایلی) منجر می‌شود. هدف از این پژوهش مطالعة چگونگی تعامل نظام‌های گفتمانی کنش‌محور، تنش‌محور و شوش‌محور در قصة «سیندرلا» و تأثیر این تعامل در شکل‌گیری ارزش از دیدگاه نشانه ـ معناشناسیبه­منظور دستیابی به روند تولید معنا و تبیین نظام هایپرآیکونیک به­دلیل ورود عنصر کفش و جانشینی مقطعی آن به جای سیندرلاست.
 

کلیدواژه‌ها