الگوهایی برای بررسی سرعت روایت

نویسنده

فارغ التحصیل دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

الگوهایی برای بررسی سرعت روایت

چکیده
تداوم، یکی از شاخصه‌های زمان است که در تقسیم‌بندی ژنت، دومین بخش از سه بخش مورد نظر او را شامل می‌شود. در تداوم، مجموعه شگردهایی که باعث طولانی شدن و یا کوتاه شدن روایت داستان شده اند، نشان داده می‌شود. سرعت روایت که ناظر بر مدّت زمان وقوع یک رخداد و حجم اختصاص داده شده به آن است، یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین مباحثی است که در بحث تداوم می‌توان آن را بررسی کرد. برای بررسی سرعت روایت، بازۀ زمانی را بر حجم متن تقسیم می‌کنند و بر اساس آن، شتاب مثبت، منفی و معیار روایت را مشخّص می‌کنند. در این پژوهش، دو روش دیگر برای بررسی سرعت روایت پیشنهاد شد و بر اساس آن‌ها نیز، سرعت روایت در منظومۀ لیلی و مجنون که سومین اثر نظامی است و بعد از خسرو و شیرین به نظم کشیده شده است، بررسی شد. هدف از انجام این مقاله، نشان دادن ناکارآمدی نظریۀ ژنت در بررسی سرعت روایت در متون منظوم داستانی و پیشنهادهایی برای بررسی سرعت روایت با تکیه بر خودِ متن است.
کلیدواژه‌ها: زمان، سرعت روایت، لیلی و مجنون، نظامی.

کلیدواژه‌ها