روایت اعیانی سازی شهر از منظر ذینفعان : پیکربندی های تفسیری و اجتماعی فهم روایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اجتماعی. دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد. ایران

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

3 دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات

چکیده

تحلیل روایتی نشان دهنده فـرایند انـتقال معنا از محقق‌ به‌ خواننده است. این مقاله بر آن است تا تصویری از کاربرد تحلیل روایتی در علوم اجتماعی به ویژه مطالعات شهری ساخته و پرداخته نماید. تحلیل روایی می‌کوشد از استفاده‌ی صرفا کلامی از روایت فراتر رفته، با تجزیه و تحلیل دیدگاه‌ها و پیش انگاره‌ها که در داستان آشکار می‌شوند، به بررسی چگونگی شکل‌گیری تجربیات انسانی بپردازد. اگرچه به نظر می‌رسد که ارزیابی فقط توسط راوی انجام می‌شود، در واقع می‌توان آن را حاصل روندی مذاکره‌ای دانست که در آن راوی و شنونده به توافقی برای درک معنا می‌رسند. نمونه‏ای از این روایت‏گری‏ها را می‌توان در تصویرسازی پدیده اعیانی‌سازی شهری از منظر ذی‏نفعان آن دید. این تصویرها که مبتنی بر تجربه زیسته عاملان اجتماعی مذکور است در قالب مصاحبه‌های باز و عمیق قابل صورت‌بندی، روایت‏گری و در مراحل بعد تفسیر و احصاء معنا در قالب رویکردی تأویل گرایانه است. مضمون اصلی روایت برساخته شده از داستان واره‌های عاملان اعیانی‌سازی در قلمرو مکانی مورد مطالعه را می‌توان تحت عنوان «خسران‌زدگی تظاهری» صورت‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها