نشانه اسطوره شناسی و جایگاه روایت های اسطوره ای در تبلیغات، بازاریابی و برندسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تبلیغات فرایندی است که ما را مجاب می‌کند محصولی ارزش خریداری دارد. تبلیغات به‌شدت تحت تأثیر اسطوره‌هاست. بازاریابی نیز ما را با فرایند بازار آشنا می‌نماید و کمک می‌کند تا محصولات خود را به‌گونه‌ای جذاب تولید و عرضه کنیم. اسطوره‌ها همیشه و در همه‌جا حضور دارند و همواره ما را به قدرتی عینی یا انتزاعی ارجاع می‌دهند. به ‌همین دلیل انواع نظام‌های گفتمانی اسطوره‌ها را به‌کار می‌گیرند. یکی از این نظام‌های گفتمانی نظام گفتمانی تبلیغات، بازاریابی و برندسازی است. حال مسئلۀ پژوهش این است که اسطوره‌ها چگونه در شکل‌گیری این نظام گفتمانی تبلیغات، بازاریابی و برندسازی دخالت می‌کنند و سبب تحول گفتمان بازار می‌شوند.  تبلیغات روایی ـ اسطوره‌ای حاوی فرایندهای روایی کنشی، شوشی و بوشی هستند. اسطوره‌ها نیز حاوی چهار عنصر تخیل باشلار هستند و این عناصر را با خود به حوزۀ تبلیغات می‌آورند تا فرایند روایی کامل شود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی جایگاه و کاربرد نشانه‌اسطوره‌شناسی در گفتمان تبلیغاتی، بازاریابی و برندسازی براساس فرایندهای روایی مذکور  است. بدین منظور، پیکرۀ‌ پژوهش از رسانه‌ها و سایت‌های اینترنتی استخراج و براساس کارکردهای روایی ـ اسطوره‌ای و نظام‌های ارزشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد به‌کارگیری روایت‌های اسطوره‌ای در تبلیغات، بازاریابی و برندسازی با ایجاد باور و حس وفاداری در مصرف‌کننده موجب پیشرفت برند و بازار می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها