بررسی و تحلیل بوف کور و موج‌ها اثر ویرجینیا وولف بر اساس نظریۀ رالف فریدمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

رمان مدرن درمقابل رمان ‏به مفهوم کلاسیک و در قالب و سبک واقع‌گرایانه انواعی دارد که بررسی و تبیین آن در تحقیقات غربی مسبوق به سوابقی است؛ ولی در ادبیات داستانی فارسی نسبتاً نوپاست. برخی پژوهشگران به قرار گرفتن رمان‌ بوف کور در زیرژانر رمان غنایی مدرن اشاره کرده‌اند. پژوهش حاضر نیز به‌منظور سنجش مشروح بوف کور در این جایگاه صورت گرفته‌ است. به این منظور، از نظریۀ رالف فریدمن درخصوص رمان غنایی مدرن استفاده شده و با توجه به این نظریه عناصر داستان، یعنی پی‌رنگ، زاویۀ دید، شخصیت‌پردازی و صحنه‌پردازی (زمان و مکان)، تحلیل و بررسی گردیده است. برای ارزیابی بهتر بوف کور در نوع رمان غنایی مدرن، به مطالعۀ تطبیقی آن با رمان موج‌ها نوشتۀ ویرجینیا وولف پرداخته شده است که رالف فریدمن آن را نمونۀ رمان غنایی مدرن می‌داند. نتیجۀ این پژوهش تطبیقی و نظریه‌محور دیدگاه پژوهشگران پیشین را درخصوص غنایی بودن بوف کور تأیید کرده و نشان داده که عناصر داستان در این رمان، مانند موج‌ها، براساس تصویر و ساختار شاعرانه ارائه شده و همگی به‌صورت یک‌پارچه در خدمت نمایش درونیات و نگرش شخصیت به خود و جهان پیرامون اوست. مشروح این شباهت‌ها و هماهنگی بوف کور با نظریۀ رالف فریدمن، این رمان را در زیرژانر رمان غنایی مدرن قرار داده و در جایگاه اولین رمان غنایی مدرن فارسی معرفی کرده است. 

کلیدواژه‌ها