تحلیل روایی عناصر مدرنیته در رمان هنرمندی از جهان شناور نوشته کازئو ایشیگورو بر اساس الگوی پیتر چایلدز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

اقبال عمومی به رمان‌های کازئو ایشیگورو، نویسندة ژاپنی‌انگلیسی، بعد از سال ۲۰۱۷م، زمانی که جایزة نوبل ادبیات را ازآنِ خود کرد، رو به فزونی گذاشته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش تحلیلی و تفسیری قصد دارد تا به تحلیل روایی عناصر مدرنیته در رمان هنرمندی از جهان شناور (۱۹۸۶) از حیث نمود مؤلفه­های مدرنیته در عناصر داستانیبراساس الگوی پیتر چایلدزبپردازد. این رمان با محوریت کنش‌های خانوادگی که نماد جامعة سنتیِ درگذار به مدرنیته است، مؤلفه­های مدرنیته را در مفاهیمی همچون تقدس­زدایی از ارزش‌ها، افول جایگاه پدر به‌مثابة اقتدار و مردگرایی در خانه، امکان غالب شدن دختران خانواده به‌ویژه فرزند کوچک‌تر و مجال بروز ایده­هایشان، فردگرایی و تنهایی، سیطره و تفوق فرهنگ غرب و شیوة زیست غربی و بی‌تمایلی به فرهنگ بومی به‌تصویر می‌کشد. در انتهای داستان، امیدواری راوی به جوانان و نسل آینده مبتنی بر ابهام است؛ زیرا از یک سو وی به آینده امیدوار است و از سوی دیگر هجوم مدرنیته را به‌چالش می‌کشد. هدف پژوهش این است که برمبنای الگوی پیتر چایلدز، تأثیر مدرنیته بر جامعة سنتی در قالب نماد خانواده تبیین و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها