تأثیر و جلوه های روایی ادب پارسی در نام من سرخِ اورهان پاموک ( با تأکید بر بینامتنیت و ترانسپوزیسیون ژنت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران،‌ ایران

چکیده

یکی از راه‌های آشنایی بیشتر با فرهنگ و ادبیات کشورهای دیگر که از مفاخر ادبیات فارسی بسیار اثر پذیرفته‌اند، بررسی متونی است که در حوزة ادبیات دادوستدهایی با یکدیگر داشته‌اند. روش‌هایی مانند ادبیات تطبیقی و روابط بینامتنی مشترکات ادبی، فرهنگی و هنری میان دو کشور را آشکار می‌کنند. یکی از جریان‌های اثرگذار در رمان‌نویسی معاصر ترکیه رویکرد پسامدرن است که با الگوبرداری از غرب در میان نویسندگان رواج یافت. در این آثار می‌توان به بازآفرینی آثار پیشین و اثرگذار ادبیات در قالب روایت به‌عنوان یکی از عناصر شاخص در روایت‌های پست‌مدرنیستی اشاره کرد که با رویکردهای بینامتنی امروزه قابل تحلیل است. در این میان، آثار رمان‌نویس معاصر ترکیه، اورهان پاموک، نشان‌دهندة روابط بینامتنی عمیقی است که در حوزة ادبیات بین دو کشور ایران و ترکیه وجود دارد؛ زیرا معنای متن اصلی اورهان پاموک در نام من سرخ به‌وسیلة متون دیگر پی‌ریزی شده است. از این رو در این مقاله به تأثیر و جلوه‌های ادب پارسی در چارچوب نظریة ترامتنیت ژنت با تأکید بر بینامتنیت و گونة ترانسپوزیسیون در رمان نام من سرخ پرداخته شده است.  

کلیدواژه‌ها