تحلیل تداوم زمانی در رمان حرب الکلب الثانیة

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الزهرا،‌ تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الزهرا، تهران،‌ ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

رمان برگزیدة حرب الکلب الثانیة، اثر ابراهیم نصرالله، داستانی تخیلی است که نویسنده در آن حکومت‌های دیکتاتور و جنگ‌طلبی قدرت‌های ‌جهانی را نقد کرده است. زمان و مکان در این رمان نامشخص و مبهم است و پرش‌های زمانی بسیاری که از حال به گذشته و آینده وجود دارد، باعث شده عنصر زمان و سرعت روایت در این رمان اهمیت بسیاری در نقل حوادث داستان داشته باشد. این پژوهش می‌کوشد با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و براساس نظریۀ ژرار ژنت درمورد زمان، به بررسی تداوم زمانی و اندازه­گیری سرعت روایت این رمان بپردازد و عوامل مؤثر بر سرعت و شتاب روایت را تحلیل کند. براساس یافته‌های پژوهش، تداوم و نظم خطی روایت با دخل‌وتصرف نویسنده در زمان روایت ازبین رفته و این باعث تغییر سرعت روایت رمان شده است. به‌نظر می‌رسد سرعت کلی روایت مثبت است؛ زیرا گسترۀ زمانی بسیار وسیع و نامشخصی را از جنگ اول سگ تا جنگ دوم سگ و همچنین جنگ سومی که درحال شروع است، دربرمی‌گیرد. رمان با استفاده از حذف، فشرده‌سازی و آینده‌نگری بر سرعت روایت می‌افزاید. گاهی با عنصر گفت‌وگو سرعت روایت کُند می­شود تا زوایای پنهان و خاکستری شخصیت‌های داستان ترسیم گردد. همچنین برای حفظ کشش داستانی رمان و حجم دادن به جهان درونی داستان و ایجاد فضاها و صحنه‌های متنوع، از سرعت روایت در برخی از فصل‌های داستان کاسته می­شود و با استفاده از مکث توصیفی، گذشته‌نگری و اپیزود در سرعت روایت وقفه ایجاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها