تعداد مقالات: 43
این مقالات در شمارۀ آتی نشریه منتشر می شود.
3. الگوهایی برای بررسی سرعت روایت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 40-21

هیوا حسن پور


7. عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 173-147

سیدعلی قاسم زاده؛ فضل الله خدادادی


8. بازخوانی وجه و لحن روایی داستان «ابومعزّی»، اثر نجیب کیلانی از منظر ساختارگرایانه ژرار ژنت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 80-51

علی قهرمانی؛ ارزو شیدایی؛ صدیقه حسینی


9. انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره»

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 66-41

حسین رضویان؛ سیما خدابخشیان؛ سحر بهرامی خورشید


11. تطبیق تئوری نسبیت با عناصر روایی زمانی ـ مکانی رمان خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-1

سعید اسدی؛ نرجس توحیدی فر؛ حجت گودرزی


12. فراروایت‌های اخلاقی و داستان‌های عامیانة ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 124-105

مریم شریف نسب


15. سیر زایش معنا در ساختار چندمتنی «گلستان»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-27

ساره زیرک


16. هویت مُدَلی زنان، از آرمان‌شهر تا حرم‌سرا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 48-23

کبری بهمنی؛ ذوالفقار علامی


18. تحلیل زمان روایی در دو فیلم درباره الی و گذشته از دیدگاه ژرار ژنت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 50-27

محمد شهبا؛ ماهرخ علی پناهلو


20. تحلیل روایی قصة سیندرلا اثر شارل پرو بر اساس نظام گفتمانی ابرشمایلی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 78-53

آزاده سجادی‌نسب؛ مهوش قویمی


21. تَراواقع‌گرایی: شیوه‌ای در روایت داستان (جهان، ملعبۀ بشر: خوانش رمان گهوارۀ گربه اثر کرت وانه‌گت از منظر تَراواقع‌گرایی)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-49

بهزاد پورقریب؛ همتا مهدوی نتاج؛ عبدالباقی رضایی تالار پشتی


23. روایت اعیانی سازی شهر از منظر ذینفعان : پیکربندی های تفسیری و اجتماعی فهم روایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 203-185

اعظم عباچی؛ علی یوسفی؛ مهدی کرمانی


24. خوانش روایت‌شناسانۀ فضا در منتخبی از آثار نمایشی اکبر رادی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-91

پرستو محبی؛ حسن برزگر؛ پرستو محبی


25. روایت و تاریخ؛ سنجش شیوه‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ بیهقی، تاریخ طبری و تاریخ بلعمی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 113-79

علی حسن سهراب نژاد؛ عبدالصمد حق نظر


شماره‌های پیشین نشریه