تعداد مقالات: 30
2. نقش مؤلفه ی برساختی شخصیت در شکل گیری روایت های مدرن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0

شایسته سادات موسوی


3. الگوهایی برای بررسی سرعت روایت

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-40

هیوا حسن پور


6. عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 0-0

سیدعلی قاسم زاده؛ فضل الله خدادادی


7. بازخوانی وجه و لحن روایی داستان «ابومعزّی»، اثر نجیب کیلانی از منظر ساختارگرایانه ژرار ژنت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0

علی قهرمانی؛ ارزو شیدایی؛ صدیقه حسینی


8. انتقال اشاره در نمایشنامه‌ی‌ «جریره»

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-66

حسین رضویان؛ سیما خدابخشیان؛ سحر بهرامی خورشید


10. فراروایت‌های اخلاقی و داستان‌های عامیانة ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 0-0

مریم شریف نسب


13. سیر زایش معنا در ساختار چندمتنی «گلستان»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-51

ساره زیرک


15. تحلیل زمان روایی در دو فیلم درباره الی و گذشته از دیدگاه ژرار ژنت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0

محمد شهبا؛ ماهرخ علی پناهلو


17. تحلیل روایی قصة سیندرلا اثر شارل پرو بر اساس نظام گفتمانی ابرشمایلی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-78

آزاده سجادی‌نسب؛ مهوش قویمی


19. روایت اعیانی سازی شهر از منظر ذینفعان : پیکربندی های تفسیری و اجتماعی فهم روایی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0

اعظم عباچی؛ علی یوسفی؛ مهدی کرمانی


20. خوانش روایت‌شناسانۀ فضا در منتخبی از آثار نمایشی اکبر رادی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-137

پرستو محبی؛ حسن برزگر؛ پرستو محبی


21. روایت و تاریخ؛ سنجش شیوه‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ بیهقی، تاریخ طبری و تاریخ بلعمی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-113

علی حسن سهراب نژاد؛ عبدالصمد حق نظر


22. تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: فیلم خاک و داستان اوسنه باباسبحان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 0-0

زهرا حیاتی؛ حسین صافی پیرلوجه؛ فرنوش میرزایی


24. هم‌پایگی و پیامدهای آن در شعر "تنها صداست که می‌ماند"

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

مهرداد اکبری گندمانی


25. کیفیت بازتاب اسطوره‌ها در رمان شطرنج با ماشین قیامت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-145

محمد علیجانی


شماره‌های پیشین نشریه