کلیدواژه‌ها = تقابل دوجزئی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روایت شناسانه کوتاه‌ترین شعر شاملو بر اساس رمزگان پنج گانه رولان بارت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 360-335

محمود mahmoud؛ محمد حسین روان بخش