کلیدواژه‌ها = روایت
1. سیر زایش معنا در ساختار چندمتنی «گلستان»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-51

ساره زیرک


2. روایت و تاریخ؛ سنجش شیوه‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ بیهقی، تاریخ طبری و تاریخ بلعمی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-113

علی حسن سهراب نژاد؛ عبدالصمد حق نظر


3. عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 0-0

سیدعلی قاسم زاده؛ فضل الله خدادادی


6. تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: فیلم خاک و داستان اوسنه باباسبحان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 0-0

زهرا حیاتی؛ حسین صافی پیرلوجه؛ فرنوش میرزایی


شماره‌های پیشین نشریه