کلیدواژه‌ها = روایت
تعداد مقالات: 11
1. ظرفیت‌‌شناسی نقد فرهنگی روایت (پی‌آمد)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 112-75

علی تقی زاده


3. نگاه به جهان به‌مثابة گفتمان روایت یا تجربة زیسته

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 276-255

شایا قاسم پوری؛ مرتضی بابک معین


4. تحلیل کارکردهای گفتمانی ابژه در روایت خانه روشنان گلشیری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-201

ابراهیم کنعانی


5. گسست به‌مثابۀ سقوط از تشخیص در بوف کور اثر صادق هدایت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 281-251

پانته آ نبى ئیان


6. روایت و تاریخ؛ سنجش شیوه‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ بیهقی، تاریخ طبری و تاریخ بلعمی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 113-79

علی حسن سهراب نژاد؛ عبدالصمد حق نظر


7. سیر زایش معنا در ساختار چندمتنی «گلستان»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-27

ساره زیرک


8. تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: فیلم خاک و داستان اوسنه باباسبحان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 84-51

زهرا حیاتی؛ حسین صافی پیرلوجه؛ فرنوش میرزایی


11. عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی‌اعتباری راوی در روایتگری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 173-147

سیدعلی قاسم زاده؛ فضل الله خدادادی