نویسنده = علیرضا محمدی کله سر
تعداد مقالات: 1
1. نظام خوانش و تفسیر حکایت در منطق‌الطیر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-225

علیرضا محمدی کله سر؛ سوسن موسایی