نویسنده = محمود فیروزی‌مقدّم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار روایی و کنش گفتمان رمان سمفونی مردگان برپایة نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 81-55

احمد حسین‌پورِ سرکاریزی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی‌مقدّم


شماره‌های پیشین نشریه