نویسنده = محمد علیجانی
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت بازتاب اسطوره‌ها در رمان شطرنج با ماشین قیامت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-115

محمد علیجانی