نویسنده = مهیار علوی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ساختار روایی و کنش گفتمان رمان سمفونی مردگان برپایة نظریة نشانه ـ معناشناسی روایی گریماس

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 81-55

احمد حسین‌پورِ سرکاریزی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی‌مقدّم


2. کاربرد روایت شناسی «نظریة زمان در روایت» ژرار ژنت دررمان جای خالی سلوچ

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-1

زهرا بهرامیان؛ مهیار علوی مقدم؛ فیروزه کاویان


شماره‌های پیشین نشریه